Algemene verkoopvoorwaarden Jartazi Sportswear BVAlgemene verkoopvoorwaarden JARTAZI SPORTSWEAR BV.

Algemene verkoopvoorwaarden online webshop

 


 

Algemene Verkoopvoorwaarden JARTAZI SPORTSWEAR BV.


ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Alle bij JARTAZI SPORTSWEAR BV. geplaatste bestellingen vallen onder de onderstaande voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt derhalve in dat de klant onderhavige algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert.

ARTIKEL 2 – LEVERINGEN

Alle bestellingen van goederen zonder bedrukking die vóór 12u doorgegeven worden en op voorraad zijn in het magazijn van JARTAZI SPORTSWEAR BV. in België kunnen worden geleverd of afgehaald binnen de 5 werkdagen. Dit geldt voor leveringen in de BENELUX en Duitsland. Alle tarieven van onze producten zijn exclusief leveringskosten.

Bestellingen vanaf een waarde van €300 exclusief BTW worden franco geleverd (gelding in BENELUX en Duitsland). Bestellingen lager dan €300 zijn onderhevig aan volgende transportprijzen:

  • België: €7.5 per colli
  • Luxemburg: €9 per colli
  • NL: €9 per colli
  • Duitsland: €9 per colli
  • Alle andere landen steeds op aanvraag

Onder 1 colli wordt verstaan: een pakket tot maximum 30kg en met maximumafmetingen van 60x40x40. Bij ontvangst van uw goederen raadt JARTAZI SPORTSWEAR BV. u aan deze onmiddellijk te controleren aan de hand van onze bijgevoegde leveringsbon. Eventuele onregelmatigheden (maten, kleuren, modellen, aantallen,…) dienen binnen 8 dagen na leveringsdatum gemeld te worden.

Indien wij moeten leveren aan derden dan is het aan de koper om hen ook te attenderen op de controle van de goederen binnen deze tijdspanne. Na afloop van de acht dagen kan JARTAZI SPORTSWEAR BV. geen klacht meer aannemen. Custom made producties worden door JARTAZI SPORTSWEAR BV. geleverd onder voorbehoud van een toelaatbare tolerantie van +/- 5% ten opzichte van de aantallen.

De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie verstrekt door JARTAZI SPORTSWEAR BV. naargelang de bevoorradings- en productiemogelijkheden. Het overschrijden van deze leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, het vasthouden of het annuleren van lopende bestellingen.

ARTIKEL 3 – BETALINGSVOORWAARDEN

De geleverde goederen blijven eigendom van de JARTAZI SPORTSWEAR BV.  zolang deze niet betaald zijn, ook in geval van levering bij derden. Bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum worden onze facturen en verkoopsvoorwaarden geacht onvoorwaardelijk aanvaard te zijn..

De facturen van alle stockgoederen van JARTAZI SPORTSWEAR BV. dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. De facturen van ‘custom made’ producties zoals wedstrijdsets in sublimatie, gepersonaliseerde sokken, kortom, alle goederen die niet uit de JARTAZI SPORTSWEAR BV. stockvoorraad komen dienen betaald te worden met een voorschotfactuur van 30%, de resterende 70% uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire verhoging van 10% voor administratiekosten. Bij niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag worden alle openstaande en nog niet vervallen facturen ineens opvorderbaar.

ARTIKEL 4 – OPENINGSUREN KANTOOR (BELGIË)

Het sales kantoor van JARTAZI SPORTSWEAR BV. is gelegen in Denderhoutem, België en is geopend van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en tussen 13u en 17u.
Het hoofdkantoor is gelegen in Nederland, Zwartbroekstraat 2 - 6041 JM Roermond.

Hoofdkantoor Nederland:
Phone: +31 6 150 200 32
E-mail: info@jartazi.com

Kantoor België:
Phone: 0032 (0) 54 310 510
E-mail: info@jartazi.com


ARTIKEL 5 – VERKOOPPRIJZEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, worden alle prijzen van de producten uitgedrukt in EURO, exclusief btw en exclusief leveringskosten. De verkoopprijzen komen overeen met de prijzen in de laatste door JARTAZI SPORTSWEAR BV. aan de klant verstrekte prijslijst of met de prijzen in de aan de klant overhandigde prijsopgave. De prijzen blijven geldig tot op het verschijnen van nieuwe prijzen en kunnen in de loop van het jaar gewijzigd worden. Bij wijziging van de prijzen, verbindt JARTAZI SPORTSWEAR BV. zich ertoe de klant hiervan op de hoogte te brengen alvorens deze wijzigingen door te voeren.

Indien de prijswijziging te wijten is aan de stijging van de grondstofprijzen of de wisselkoers dan kunnen de nieuwe prijzen onmiddellijk ingesteld en aan de klant vermeld worden.

 

ARTIKEL 6 – STALEN EN PASMATEN

Stalen en pasmaten worden niet teruggenomen, noch vergoed.

 

ARTIKEL 7 – BESTELLINGEN

Iedere bestelling zal individueel behandeld worden, d.w.z.: 1 bestelling = 1 verzending. Iedere toevoeging aan een reeds doorgegeven bestelling zal worden beschouwd als een nieuwe bestelling en dus nieuwe verzending en dus eventuele transportkosten. Alle goederen blijven eigendom van JARTAZI SPORTSWEAR BV. zolang deze niet zijn betaald.

Backorders worden 3 maanden behouden (zonder tegenbericht van de klant) en zonder transportkosten verstuurd (BENELUX). Backorders tellen niet mee bij een nieuwe bestelling. De leveringstermijnen van deze backorders zijn indicatief en kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht. JARTAZI SPORTSWEAR BV. kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voorraadproblemen.

 

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN BESTELLINGEN

Na acceptatie van JARTAZI SPORTSWEAR BV. kunnen de oorspronkelijke bestellingen niet gewijzigd worden, behoudens expliciete en schriftelijke toestemming van de onderneming. In geen enkel geval kunnen de hoeveelheden van verschillende bestellingen bij elkaar opgeteld worden om aanspraak te kunnen maken op een kwantumtarief.

ARTIKEL 9 – ANNULEREN VAN BESTELLINGEN

Na de aanvaarding van de bestelling door JARTAZI SPORTSWEAR BV. zal er geen enkele, door de koper uitgevoerde annulering geaccepteerd worden. JARTAZI SPORTSWEAR BV. heeft, indien van toepassing, het recht de uitvoer van de betreffende bestelling evenals de voldoening van de prijs van de bestelling te eisen via alle mogelijke rechtsmiddelen en met name via een uitspraak in kort geding.

 

ARTIKEL 10 – RETOUR

In elk geval moet de retourzending altijd vooraf goedgekeurd worden door JARTAZI SPORTSWEAR BV. . U kan een retourbon steeds aanvragen via onze administratie of uw vertegenwoordiger/verkoopscontact.

Bij het terugsturen van de goederen moet deze retourbon steeds volledig ingevuld worden. Na controle in ons magazijn wordt vervolgens het nodige gedaan (omruiling/kredietnota/andere) door onze diensten.

WORDEN NIET GERUILD OF TERUGGENOMEN:

  • Stalen, ondergoed, gedragen (vuile) goederen.
  • Goederen die niet in de originele verpakking zitten.
  • Custom made goederen, bedrukte of geborduurde goederen
  • Goederen in actie- en/of uitverkoop

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, aanvaarden we geen enkele retour en worden deze per direct terug gestuurd ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 11 - KWALITEIT

Om kwaliteitsverbeteringen te kunnen doorvoeren, behoudt JARTAZI SPORTSWEAR BV. zich het recht om gebruikte stoffen, productiematerialen, technische specificaties zoals vermeld in onze catalogus tussentijds te wijzigen. Hierop kunnen wij geen klachten aanvaarden.

 

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

Overmacht betreft evenementen buiten de invloedssfeer van de partijen die van invloed zijn op de uitvoer van de verbintenissen met inbegrip maar niet beperkt tot interne arbeidsconflicten of stakingen bij de leveranciers of bij de transportbedrijven, bevoorradingsproblemen, brand, ongelukken, natuurrampen, reglementaire of administratieve problemen, douanecontroles, economische geschillen van welke aard ook, wettelijke of reglementaire bepalingen die de productie en/of de levering van de producten beïnvloeden, weigering, beperking of annulering van dekking door de kredietverzekering evenals alle handelingen of nalatigheid van een persoon of eenheden waar JARTAZI SPORTSWEAR BV. geen controle over kan uitoefenen.
De leveringstermijnen kunnen met de duur van de verhindering verlengd worden.

JARTAZI SPORTSWEAR BV. of de koper kan de bestelling annuleren indien door toedoen van de bovenstaande evenementen het uitstel van de leveringstermijnen meer dan drie maanden bedraagt zonder dat de klant aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding. JARTAZI SPORTSWEAR BV. heeft echter het recht eventueel gemaakte kosten terug te vorderen.
Indien de overmacht plaatsvindt als een bestelling reeds gedeeltelijk uitgevoerd is en de overmacht de resterende leveringen vertraagd, verbindt de klant zich ertoe de reeds geleverde goederen te behouden en aan de hieraan verbonden prijs te voldoen.

Het ter beschikking stellen van goederen is afhankelijk van het feit of de koper zijn verplichtingen nakomt, met name het voldoen van aanbetalingen of voorafgaande betalingen, het opstellen van kredietbrieven, de garantie, de dekking van de koper door een kredietverzekering, enz.

ARTIKEL 13 –  OPEISBAARHEID

Behoudens een voorafgaand door JARTAZI SPORTSWEAR BV. geaccepteerd uitstel, leidt het niet betalen van een enkele wissel bij een expliciete en voorafgaand geaccepteerde gespreide betaling tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle resterende verschuldigde bedragen ongeacht de voorziene betaalwijze evenals de ontbinding van de bestelling in uitvoer en alle overige bestellingen zonder dat de onderneming genoodzaakt is over te gaan tot een voorafgaande ingebrekestelling.

 

 ARTIKEL 14 – CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven het eigendom van JARTAZI SPORTSWEAR BV. tot op de volledige voldoening van de prijs en de bijkomstige kosten.

Bij overdracht of verpanding van de handelszaak van de koper, dient deze alle nodige maatregelen te treffen opdat de producten, die het eigendom van JARTAZI SPORTSWEAR BV. blijven, geen deel uitmaken van de overdracht of de verpanding en opdat het eigendomsrecht nadrukkelijk erkend wordt.

In geval van inbeslagneming of verbeurdverklaring van de goederen ten gunste van een derde partij, een aanvraag tot een gerechtelijk akkoord of een gerechtelijke vereffening van de koper, dient deze JARTAZI SPORTSWEAR BV. onmiddellijk te informeren en direct alle maatregelen te treffen om het eigendomsrecht van JARTAZI SPORTSWEAR BV. te laten erkennen.

De koper mag de goederen verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. De goederen van eerdere leveringen, moeten verkocht worden alvorens identieke producten uit een recentere levering te verkopen.

Dientengevolge zullen de goederen die nog in voorraad zijn bij de koper, bij het uitblijven van betalingen voor één of meerdere leveringen, verhoudingsgewijs overeenkomen met deze niet betaalde leveringen. Bij het niet betalen van een enkele rekening op de vervaldatum of bij het verslechteren van de kredietwaardigheid van de koper vervalt het recht op verkoop van rechtswege.

Als de goederen, die het voorwerp zijn van het eigendomsvoorbehoud, bij het niet betalen op één van de afgesproken vervaldata, verkocht werden door de koper, is JARTAZI SPORTSWEAR BV. automatisch gerechtigd de opbrengst van de aldus verkochte goederen op te eisen voor de verrekening van de uitstaande betaling. In dit geval zal de koper, indien dit JARTAZI SPORTSWEAR BV. schikt, op aanvraag van deze laatstgenoemde en tot op de volledige aanzuivering van zijn rekening, alle inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan JARTAZI SPORTSWEAR BV. overdragen.

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud van JARTAZI SPORTSWEAR BV. op de geleverde goederen, komen alle aanverwante risico’s ten laste van de koper vanaf het moment waarop de goederen aan de transportonderneming overgedragen worden. De koper is verplicht zorg te dragen voor voldoende verzekering en moet op elk moment een bewijs hiervan kunnen overleggen aan JARTAZI SPORTSWEAR BV. . ELKE BESTELLING HOUDT DE AANVAARDING VAN ONDERHAVIGE CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD IN.

 

ARTIKEL 15 –  GARANTIES EN GEBRUIKSVOORZORGEN

 Het is aan de koper om de tests uit te voeren met betrekking tot gebreken veroorzaakt door de ongeschiktheid van de gebruikte materialen of stoffen. De door JARTAZI SPORTSWEAR BV. geleverde producten zijn niet gegarandeerd tegen gebreken of defecten te wijten aan het niet naleven van de gebruiksvoorzorgen en met name te wijten aan de niet gecontroleerde compatibiliteit van de gebruikte materialen of stoffen.

In geval van verborgen gebreken, bedraagt de termijn voor het indienen van bezwaren een week na waarneming van het defect. De garantie met betrekking tot verborgen gebreken dekt uitsluitend defecten die het product volledig ongeschikt maken voor het bestemde gebruik.

Bij gegronde bezwaren, zal JARTAZI SPORTSWEAR BV. de goederen omruilen of indien dit niet mogelijk is, de koper een tegoed toekennen dat overeenkomt met de aankoopprijs van de goederen excl. btw zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op overige schadevergoedingen van welke aard ook.

De aanspraak op schadevergoeding schort de opeisbaarheid van de in rekening gebrachte bedragen voor de bestelling waarop de klachten betrekking hebben niet op en JARTAZI SPORTSWEAR BV. heeft dus ongeacht de omstandigheden recht op betaling.

De onderneming JARTAZI SPORTSWEAR BV. brengt op alle producten van haar assortiment een nadrukkelijk overeengekomen etiket of opdruk aan, behoudens voorafgaande expliciete overeenkomst met de koper en vermeld op de bestelbon met goedkeuring van JARTAZI SPORTSWEAR BV.

 

ARTIKEL 16 – ONTBINDENDE CLAUSULE

In alle gevallen heeft JARTAZI SPORTSWEAR BV. bij het niet betalen op de vermelde vervaldata en indien er binnen een week na de ingebrekestelling via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per fax niet tot betaling wordt overgegaan, het recht de koop te ontbinden. JARTAZI SPORTSWEAR BV. kan de onmiddellijke teruggave van de geleverde en onbetaalde goederen opeisen, op kosten van de koper, onverminderd het recht van JARTAZI SPORTSWEAR BV. op schadevergoeding.

De onderneming JARTAZI SPORTSWEAR BV. behoudt zich het recht voor geweigerde of onbetaalde goederen (zelfs als deze het merk van de koper dragen) te verkopen aan wie ze wil. De eventuele door de koper gestorte aanbetalingen worden door JARTAZI SPORTSWEAR BV. behouden en gebruikt voor het dekken van de door deze onderneming geleden schade. Deze maatregel heeft, indien verkozen door JARTAZI SPORTSWEAR BV. , niet alleen betrekking op de betreffende bestelling maar tevens op voorgaande onbetaalde bestellingen of deze nu geleverd zijn of geleverd worden en ongeacht de betalingstermijn vervallen is of niet.

Daarnaast, zal bij de terugname van goederen, de koper tevens een vergoeding voor waardevermindering moeten voldoen die vastgesteld is op 15 % van de prijs van de goederen, per maand dat de koper de goederen in bezit houdt, vanaf de levering tot de teruggave. Indien de koper niet spontaan overgaat tot deze teruggave, kan hij via een eenvoudige uitspraak in kort geding verplicht worden tot het betalen van een onherroepelijke dwangsom die conventioneel vastgelegd is op 15 % van de prijs van de goederen per week achterstand, met een minimum van 100 euro per week achterstand.

 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Het Belgische recht is van toepassing.

 


 

Algemene Verkoopsvoorwaarden Online webshop JARTAZI SPORTSWEAR BV.

 

ARTIKEL 1. OMRUILVOORWAARDEN ONLINE WEBSHOP JARTAZI SPORTSWEAR BV.

Omruilen van de gekochte goederen is mogelijk maar de kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd naar :

Brusselsesteenweg 157
1785 Merchtem
Belgium
www.jartazi.com

info@jartazi.com


Een specifiek artikel kan slechts omgeruild worden voor een identiek artikel in een andere maat.

Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gepast - zoals dit ook bij het passen in een winkel gebruikelijk is. De goederen moet voorzien zijn van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden.
Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad door oneigenlijk gebruik anders dan hierboven beschreven, dan behoudt JARTAZI SPORTSWEAR BV.  zich het recht voor om de omruiling te weigeren.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan kunnen bestelde goederen niet omgeruild worden.


ARTIKEL 2. PRIJZEN, BETALINGSWIJZEN EN LEVERING

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en exclusief de transportkosten.
Betaling van de artikelen gebeurt via Bancontact of Mistercash.

De goederen zullen steeds worden geleverd per koerierdienst en dit binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De kosten per pakket tot 30 kilo bedragen € 9  voor België en € 12 voor het buitenland. Tijdens het eindejaar is er een langere uitlevingstermijn mogelijk wegens de feestdagen.


ARTIKEL 3. BESTELLING VAN PRODUCTEN IN ACTIE


Deze producten zijn steeds inclusief btw.
Omruilen van gekochte goederen is mogelijk, maar de kosten voor het terugzenden naar JARTAZI SPORTSWEAR BV. en het opnieuw versturen van het geruilde artikel zijn steeds ten laste van de koper.
Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd.

ARTIKEL 4. WEIGEREING VAN BESTELLINGEN


JARTAZI SPORTSWEAR BV.  behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan JARTAZI SPORTSWEAR BV. volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer JARTAZI SPORTSWEAR BV. ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

ARTIKEL 5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door JARTAZI SPORTSWEAR BV.  of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee JARTAZI SPORTSWEAR BV. of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer JARTAZI SPORTSWEAR BV. persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die JARTAZI SPORTSWEAR BV.  hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag JARTAZI SPORTSWEAR BV.  uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van JARTAZI SPORTSWEAR BV. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor JARTAZI SPORTSWEAR BV.  reclame-initiatieven.
Alle commerciële e-mails van JARTAZI SPORTSWEAR BV. bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. JARTAZI SPORTSWEAR BV.  zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

ARTIKEL 6. WETTELIJKE INFORMATIE OVER HET RECHT OP TERUGZENDING

Recht om van de verkoop af te zien
De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de koper. De artikelen dienen binnen 14 dagen te worden teruggezonden naar het volgende adres:

Brusselsesteenweg 157
1785 Merchtem
Belgium

Gevolgen van de terugzending
Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn.

De waarde van de terugzending zal door JARTAZI SPORTSWEAR BV. worden overgeschreven op het rekeningnummer van de klant na ontvangst van de terugzending, deze overschrijving zal binnen de 5 werkdagen worden ontvangen.

ARTIKEL 7. BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Het Belgische recht is van toepassing.